همکاری
روش همکاری با ما
دریافت کد اصالت سنجی و بارکد های اصالت کالا از سرای عسل ایرانی در قبل اخذ قرار داد پس از ارائه نمونه عسل تولیدی برای آزمایش های لازم در آزمایشگاه تعاونی عسل
و همچنین امضا تفاهمنامه و قرارداد عدم استفاده کد های صادر شده بر روی محصولات غیر تایید توسط سرای عسل ایرانی
اجازه فروش بر روی وبسایت سرای عسل ایرانی
اجازه تبلیغ بر روی وبسایت سرای عسل ایرانی
دریافت درگاه فروش اختصاصی در فضای سرای عسل ایرانی

فرم درخواست همکاری